Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
August 2018
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

สัมมนา แนะนำการเตรียมความพร้อมสถานประกอบการในการเข้าร่วม

โครงการเพิ่มศักยภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

กิจกรรมร่วม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. (ITAP)

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม เวลา 08.30-12.30 น.

สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

--------------------------------------------------------

- สัมมนา แนะนำการเตรียมความพร้อมสถานประกอบการในการเข้าร่วม โครงการเพิ่มศักยภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

วันที่จัดสัมมนา วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม เวลา 08.30-12.30 น.

สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

วัตถุประสงค์ 

เพื่อแนะนำการเตรียมความพร้อมสถานประกอบการในการเข้าร่วม โครงการเพิ่มศักยภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนา

สถานประกอบการที่เคยเข้าร่วมในโครงการของ สำนักโลจิสติกส์ ทั้งที่ผ่านมาและร่วมโครงการอยู่ในปัจจุบัน และผู้ที่สนใจทั่วไป จำนวน 100 ท่าน

ผู้ดูแลโครงการ

กลุ่ม งานสารสนเทศโลจิสติกส์ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถ. พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 0 2202 3817 โทรสาร 0 2644 4355 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

--------------------------------------------------------

 กำหนดการกิจกรรม

หัวข้อ แนะนำการเตรียมความพร้อมสถานประกอบการในการเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

--------------------------------------------------------

08.30 – 08.45 น.ลงทะเบียนเขา้ร่วมสัมมนา

08.45 – 09.00 น.กล่าวตอ้นรับโดย: นางดวงกมล สุริยฉัตร ผู้อา นวยการส านักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพนื้ ฐานและการเหมืองแร่

09.00 – 10.30 น.การบรรยายหวัขอ้ "สถานภาพและทิศทางการส่งเสริมกลุ่มโลจิสติกส์อุตสาหกรรม" โดย: สำนักโลจิสติกส์

10.30 – 10.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ ง

10.45 – 11.15 น. การบรรยายหัวข้อ "แนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มโลจิสติกส์อุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม" โดย: ดร.สุทธิรัตน์รัตนพนัธ์จาก ITAP (สวทช.)

11.15 – 12.15 น. การบรรยายหัวข้อ "แชร์ประสบการณ์สถานประกอบการที่เคยร่วมโครงการกับ ITAP"

--------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------

 

สนใจร่วมกิจกรรมสมัครออนไลน์ 

-------------------------------------------------------- 

 

ดูข้อมูลโครงการเพิ่มเติมที่

http://www.logistics.go.th/index.php/en/news-article/bol-hot/9364-2560-1

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อบริษัท/หน่วยงาน
1 นพรรณ อโณทัยยืนยง บริษัท นำยงอุตสาหกรรมเคมี จำกัด
2 กมลรัตน์  ภูเลื่อมใส บริษัท บีเอสซีเอ็ม ฟูดส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
3 กฤติพงศ์    กลีบพุทธ บจ.ท๊อป โกลด์ โปรดักส์ แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง
4 กิตติศักดิ์  เปรมกิจ บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด
5 เกตุกานดา  บริษัท เอซีเค ฟู้ดเทค จำกัด 
6 ขวัญยืน อินทร์พิทักษ์ บริษัท อุตสาหกรรมผลิตยางไทยสิน จำกัด
7 จตุพร รังษิณาภรณ์ บุรีรัมย์สหสินข้าวไทย
8 จิรยุทธ   ศิริเธียรไชย บริษัทมาซูม่า (ประเทศไทย) จำกัด
9 ชเนตตี อโณทัยยืนยง บริษัท นำยงอุตสาหกรรมเคมี จำกัด
10 ชัชวาล ชำนาญช่าง บริษัท ท้อปอิสซี่ จำกัด
11 ชัยชรัตน์ อดิจารุพันธุ์ Creatus Corporation Co., Ltd.
12 ชานนท์ ยืนยาว บริษัท สถานียา จำกัด
13 ชุดาณัฏฐ์ บุญเอื้อวรภัทร์ บริษัท มินเทค แล็ปบอราทอรี่ จำกัด
14 ณัฏฐ์วิภา  กฤษฎารังสรรค์ บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด
15 ณัฐพงศ์  เทพามาตย์ บริษัท  โรงสีเอกไรซ์  จำกัด
16 เด็ดดวง  
17 ธนพล เกตุวิฑูรย์ บ.เพาวเวอร์ไลน์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
18 ธรรศวรรธน์ โอฬารวรวุฒิ บริษัท พูนผล เทรดดิ้ง จำกัด
19 ธวัชชัย  พ่อค้า บริษัท จี.เค แอสเซ็มบลี้ จำกัด
20 นพรัตน์ โชติชื่น หน่วยงาน โลจิสติกส์ บ.กระจกไทยอาซาฮี จำกัด
21 นราธิป วนกิจไพบูลย์ บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จำกัด
22 นายสุรวิทย์ คณารักษ์ บริษัท ทันตภัณฑ์ไทย (ที.ดี.พี.) จำกัด
23 นิติกร ภู่ธราภรณ์ บริษัท ทีเอสที เมทัลเวิร์ค จำกัด
24 นิยุต จินตวีรพันธ์ Bhatara Progress
25 บุญรอด บุญแสงสว่าง Thai Parkerizing Co., Ltd
26 ผดุงพร น้ำดอกไม้ . บริษัท เฟรนลี่กรุ๊ปส์ โลจีสติ๊ก จำกัด สำนักงานใหญ่
27 พัณณิดา เคียงศิริ  บริษัท เอซีเค ฟู้ดเทค จำกัด 
28 พิตตินันท์ กันแต่ง บริษัท ท้อปอิสซี่ จำกัด
29 พิทักษ์  สุขเนียม บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาขน)
30 ภาวินี ผลวิวัฒน์ บริษัท ดีซีเอ็มซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
31 ยาใจ ไพรัศมีพูลกุล บริษัท วิทย์ไจย่า จำกัด
32 รภัทภร ทองนพเนื้อ บริษัท มินเทค แล็ปบอราทอรี่ จำกัด
33 ร่วมมิตร  หนองเรือง บริษัท บีเอสซีเอ็ม ฟูดส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
34 รัศมี ทองคำ บริษัท นำยงอุตสาหกรรมเคมี จำกัด
35 เรืองฤทธิ์ เดือนทองสุข ที่ปรึกษา
36 วีรวงค์ เตชะเสน บริษัท ท้อปอิสซี่ จำกัด
37 ศรัณยู   อยู่มาก บจ.ท๊อป โกลด์ โปรดักส์ แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง
38 ศิปะภา ปิยะสนธิ บริษัท มินเทค แล็ปบอราทอรี่ กำจัด
39 ศิริพัฒน์ สหเมธาพัฒน์ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
40 สมยศ ติรนวัฒนานันท์ บริษัท มินเทค แล็ปบอราทอรี่ จำกัด
41 สมิทธิ์ เชาวปรีชาไชย บริษัท เฟรนลี่กรุ๊ปส์ โลจีสติ๊ก จำกัด สำนักงานใหญ่
42 สาลินี ลำดับจุด บริษัท พูนผล เทรดดิ้ง จำกัด
43 หรรษา อึ้งเศรษฐพันธ์ บริษัท อุตสาหกรรมผลิตยางไทยสิน จำกัด
44 อนุชตา ลาดขามป้อม บริษัท อุตสาหกรรมผลิตยางไทยสิน จำกัด
45 อภินันท์   ลัภนะก่อเกียรติ บริษัท  โรงสีเอกไรซ์  จำกัด
46 อรกัญญา ทิพย์แสง บริษัท เฟรนลี่กรุ๊ปส์ โลจีสติ๊ก จำกัด สำนักงานใหญ่
47 อุไรรัตน์ จิตจรัสอำพัน บริษัท ไฮย์คอว์ลิตี้การ์เมนท์ จำกัด

 

 

 

Attachments:
Download this file (170316_ITAP.pdf)170316_ITAP[สัมมนา แนะนำการเตรียมความพร้อมสถานประกอบการในการเข้าร่วม โครงการเพิ่มศักยภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม]เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ admin 110 Kb
Download this file (Logistics-NSTDA_Dr.Suttirat 16-03-2560.pdf)การบรรยายแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มโลจิสติกส์อุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม[ดร.สุทธิรัตน์ รัตนพันธ์]anurut1818 Kb
Download this file (temp.pdf) การบรรยายหัวข้อ "แชร์ประสบการณ์สถานประกอบการที่เคยร่วมโครงการกับ ITAP"[อ.ธวัชชัย ประนอมมิตร]anurut1192 Kb

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก