Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

November 2017
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
December 2017
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

BOL-HR บุคคลากรสำนักโลจิสติกส์

Display # 
Title Created Date Hits
เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ กลุ่มสารสนเทศโลจิสติกส์ (หัวหน้ากลุ่ม) 17 October 2017 4254
ดวงกมล สุริยฉัตร (ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์) 11 April 2016 2892
อรพิน อุดมธนะธีระ (หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์) 11 April 2016 2394
กิตติภัฏ เรืองรอง กลุ่มนโยบายและประสานเครือข่าย 07 August 2015 1724
จุฑาพร ปราบปรี กลุ่มมาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์ 07 August 2015 767
สุรีรัตน์ สิงพึงราบ กลุ่มส่งเสริมโลจิสติกส์องค์กร 07 August 2015 687
ณัฎฐพิชา จันทร์กระจ่าง กลุ่มมาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์ 07 August 2015 660
นาถชุดา ภู่โต ฝ่ายบริหารทั่วไป 07 August 2015 685
ลลิดา จันทราธนากุล กลุ่มสารสนเทศโลจิสติกส์ 27 August 2013 1804
ภาสันต์ วิชิตอมรพันธ์ กลุ่มพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 12 June 2013 1494
เชาวนันท์ พิลาอ่อน กลุ่มส่งเสริมโลจิสติกส์องค์กร 12 June 2013 1639
ยงยุทธ สุทธิแป้น ฝ่ายบริหารทั่วไป 12 June 2013 1270
ชุณพล หล่อเลอเกียรติ ฝ่ายบริหารทั่วไป 12 June 2013 1309
ภิญญาพัชญ์ ทัพพะรังสี กลุ่มมาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์ 11 June 2013 1458
อารยา มณีสุวรรณ กลุ่มมาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์ 11 June 2013 1077
อังคณา สมชื่อ ฝ่ายบริหารทั่วไป (หัวหน้าฝ่าย) 09 April 2013 1298
สลิลา ยรรยงสวัสดิ์ กลุ่มส่งเสริมโลจิสติกส์องค์กร (หัวหน้ากลุ่ม) 09 April 2013 1948
นคร ศรีมงคล กลุ่มนโยบายและประสานเครือข่าย (หัวหน้ากลุ่ม) 09 April 2013 9274
ธารกมล ถาวรพานิช กลุ่มพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 24 March 2013 2355
มุกดา มะลิหอม ฝ่ายบริหารทั่วไป 24 March 2013 1200
จุฑารัตน์ อาชาวรัตน์ถาวร กลุ่มพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 24 March 2013 1322
อนพัทย์ บุตรอากาศ กลุ่มสารสนเทศโลจิสติกส์ 24 March 2013 1612
ผกากรอง กาญจนะโยธิน ฝ่ายบริหารทั่วไป 24 March 2013 1290
นันท์ บุญยฉัตร กลุ่มส่งเสริมโลจิสติกส์องค์กร 24 March 2013 2584
พยงค์ รุ่งเรือง ฝ่ายบริหารทั่วไป 24 March 2013 1337
สิทธิชัย ศรีสนิท กลุ่มสารสนเทศโลจิสติกส์ 24 March 2013 1482
อนุรัตน์ เกิดวิชัย กลุ่มสารสนเทศโลจิสติกส์ 24 March 2013 1832
เจษฏา ถาวรศักดิ์ กลุ่มนโยบายและประสานเครือข่าย 24 March 2013 8277
อานนท์ คุ้มสังข์ กลุ่มนโยบายและประสานเครือข่าย 24 March 2013 1236
วรรธนะ เรืองสำเร็จ กลุ่มพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 24 March 2013 1195

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก