Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

September 2017
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
October 2017
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

BOL-HR บุคคลากรสำนักโลจิสติกส์

Display # 
Title Created Date Hits
เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ กลุ่มสารสนเทศโลจิสติกส์ (หัวหน้ากลุ่ม) 31 December 2016 3766
ดวงกมล สุริยฉัตร (ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์) 11 April 2016 2686
อรพิน อุดมธนะธีระ (หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์) 11 April 2016 2220
กิตติภัฏ เรืองรอง กลุ่มนโยบายและประสานเครือข่าย 07 August 2015 1611
จุฑาพร ปราบปรี กลุ่มมาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์ 07 August 2015 665
สุรีรัตน์ สิงพึงราบ กลุ่มส่งเสริมโลจิสติกส์องค์กร 07 August 2015 600
ณัฎฐพิชา จันทร์กระจ่าง กลุ่มมาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์ 07 August 2015 556
นาถชุดา ภู่โต ฝ่ายบริหารทั่วไป 07 August 2015 596
ลลิดา จันทราธนากุล กลุ่มสารสนเทศโลจิสติกส์ 27 August 2013 1592
ภาสันต์ วิชิตอมรพันธ์ กลุ่มพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 12 June 2013 1356
เชาวนันท์ พิลาอ่อน กลุ่มส่งเสริมโลจิสติกส์องค์กร 12 June 2013 1525
ยงยุทธ สุทธิแป้น ฝ่ายบริหารทั่วไป 12 June 2013 1160
ชุณพล หล่อเลอเกียรติ ฝ่ายบริหารทั่วไป 12 June 2013 1170
ภิญญาพัชญ์ ทัพพะรังสี กลุ่มมาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์ 11 June 2013 1352
อารยา มณีสุวรรณ กลุ่มมาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์ 11 June 2013 971
อังคณา สมชื่อ ฝ่ายบริหารทั่วไป (หัวหน้าฝ่าย) 09 April 2013 1220
สลิลา ยรรยงสวัสดิ์ กลุ่มส่งเสริมโลจิสติกส์องค์กร (หัวหน้ากลุ่ม) 09 April 2013 1792
นคร ศรีมงคล กลุ่มนโยบายและประสานเครือข่าย (หัวหน้ากลุ่ม) 09 April 2013 3421
ธารกมล ถาวรพานิช กลุ่มพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 24 March 2013 2162
มุกดา มะลิหอม ฝ่ายบริหารทั่วไป 24 March 2013 1097
จุฑารัตน์ อาชาวรัตน์ถาวร กลุ่มพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 24 March 2013 1207
อนพัทย์ บุตรอากาศ กลุ่มสารสนเทศโลจิสติกส์ 24 March 2013 1420
ผกากรอง กาญจนะโยธิน ฝ่ายบริหารทั่วไป 24 March 2013 1162
นันท์ บุญยฉัตร กลุ่มส่งเสริมโลจิสติกส์องค์กร 24 March 2013 2430
พยงค์ รุ่งเรือง ฝ่ายบริหารทั่วไป 24 March 2013 1233
สิทธิชัย ศรีสนิท กลุ่มสารสนเทศโลจิสติกส์ 24 March 2013 1273
อนุรัตน์ เกิดวิชัย กลุ่มสารสนเทศโลจิสติกส์ 24 March 2013 1650
เจษฏา ถาวรศักดิ์ กลุ่มนโยบายและประสานเครือข่าย 24 March 2013 2117
อานนท์ คุ้มสังข์ กลุ่มนโยบายและประสานเครือข่าย 24 March 2013 1119
วรรธนะ เรืองสำเร็จ กลุ่มพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 24 March 2013 1072

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก