Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

January 2018
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
February 2018
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

BOL-HR บุคคลากรสำนักโลจิสติกส์

Display # 
Title Created Date Hits
เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ กลุ่มสารสนเทศโลจิสติกส์ (หัวหน้ากลุ่ม) 17 October 2017 4765
ดวงกมล สุริยฉัตร (ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์) 11 April 2016 3070
อรพิน อุดมธนะธีระ (หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์) 11 April 2016 2581
กิตติภัฏ เรืองรอง กลุ่มนโยบายและประสานเครือข่าย 07 August 2015 1870
จุฑาพร ปราบปรี กลุ่มมาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์ 07 August 2015 884
สุรีรัตน์ สิงพึงราบ กลุ่มส่งเสริมโลจิสติกส์องค์กร 07 August 2015 801
ณัฎฐพิชา จันทร์กระจ่าง กลุ่มมาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์ 07 August 2015 777
นาถชุดา ภู่โต ฝ่ายบริหารทั่วไป 07 August 2015 782
ลลิดา จันทราธนากุล กลุ่มสารสนเทศโลจิสติกส์ 27 August 2013 2045
ภาสันต์ วิชิตอมรพันธ์ กลุ่มพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 12 June 2013 1652
เชาวนันท์ พิลาอ่อน กลุ่มส่งเสริมโลจิสติกส์องค์กร 12 June 2013 1770
ยงยุทธ สุทธิแป้น ฝ่ายบริหารทั่วไป 12 June 2013 1383
ชุณพล หล่อเลอเกียรติ ฝ่ายบริหารทั่วไป 12 June 2013 1449
ภิญญาพัชญ์ ทัพพะรังสี กลุ่มมาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์ 11 June 2013 1592
อารยา มณีสุวรรณ กลุ่มมาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์ 11 June 2013 1190
อังคณา สมชื่อ ฝ่ายบริหารทั่วไป (หัวหน้าฝ่าย) 09 April 2013 1385
สลิลา ยรรยงสวัสดิ์ กลุ่มส่งเสริมโลจิสติกส์องค์กร (หัวหน้ากลุ่ม) 09 April 2013 2128
นคร ศรีมงคล กลุ่มนโยบายและประสานเครือข่าย (หัวหน้ากลุ่ม) 09 April 2013 22114
ธารกมล ถาวรพานิช กลุ่มพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 24 March 2013 2554
มุกดา มะลิหอม ฝ่ายบริหารทั่วไป 24 March 2013 1306
จุฑารัตน์ อาชาวรัตน์ถาวร กลุ่มพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 24 March 2013 1449
อนพัทย์ บุตรอากาศ กลุ่มสารสนเทศโลจิสติกส์ 24 March 2013 1806
ผกากรอง กาญจนะโยธิน ฝ่ายบริหารทั่วไป 24 March 2013 1415
นันท์ บุญยฉัตร กลุ่มส่งเสริมโลจิสติกส์องค์กร 24 March 2013 2762
พยงค์ รุ่งเรือง ฝ่ายบริหารทั่วไป 24 March 2013 1437
สิทธิชัย ศรีสนิท กลุ่มสารสนเทศโลจิสติกส์ 24 March 2013 1692
อนุรัตน์ เกิดวิชัย กลุ่มสารสนเทศโลจิสติกส์ 24 March 2013 2034
เจษฏา ถาวรศักดิ์ กลุ่มนโยบายและประสานเครือข่าย 24 March 2013 21300
อานนท์ คุ้มสังข์ กลุ่มนโยบายและประสานเครือข่าย 24 March 2013 1349
วรรธนะ เรืองสำเร็จ กลุ่มพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 24 March 2013 1317

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก