Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

April 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
May 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

BOL-HR บุคคลากรสำนักโลจิสติกส์

Display # 
Title Created Date Hits
เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ กลุ่มสารสนเทศโลจิสติกส์ (หัวหน้ากลุ่ม) 17 October 2017 5264
ดวงกมล สุริยฉัตร (ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์) 11 April 2016 3247
อรพิน อุดมธนะธีระ (หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์) 11 April 2016 2728
กิตติภัฏ เรืองรอง กลุ่มนโยบายและประสานเครือข่าย 07 August 2015 1998
จุฑาพร ปราบปรี กลุ่มมาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์ 07 August 2015 990
สุรีรัตน์ สิงพึงราบ กลุ่มส่งเสริมโลจิสติกส์องค์กร 07 August 2015 914
ณัฎฐพิชา จันทร์กระจ่าง กลุ่มมาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์ 07 August 2015 870
นาถชุดา ภู่โต ฝ่ายบริหารทั่วไป 07 August 2015 884
ลลิดา จันทราธนากุล กลุ่มสารสนเทศโลจิสติกส์ 27 August 2013 2228
ภาสันต์ วิชิตอมรพันธ์ กลุ่มพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 12 June 2013 1770
เชาวนันท์ พิลาอ่อน กลุ่มส่งเสริมโลจิสติกส์องค์กร 12 June 2013 1878
ยงยุทธ สุทธิแป้น ฝ่ายบริหารทั่วไป 12 June 2013 1496
ชุณพล หล่อเลอเกียรติ ฝ่ายบริหารทั่วไป 12 June 2013 1545
ภิญญาพัชญ์ ทัพพะรังสี กลุ่มมาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์ 11 June 2013 1694
อารยา มณีสุวรรณ กลุ่มมาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์ 11 June 2013 1275
อังคณา สมชื่อ ฝ่ายบริหารทั่วไป (หัวหน้าฝ่าย) 09 April 2013 1472
สลิลา ยรรยงสวัสดิ์ กลุ่มส่งเสริมโลจิสติกส์องค์กร (หัวหน้ากลุ่ม) 09 April 2013 2275
นคร ศรีมงคล กลุ่มนโยบายและประสานเครือข่าย (หัวหน้ากลุ่ม) 09 April 2013 38128
ธารกมล ถาวรพานิช กลุ่มพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 24 March 2013 2681
มุกดา มะลิหอม ฝ่ายบริหารทั่วไป 24 March 2013 1402
จุฑารัตน์ อาชาวรัตน์ถาวร กลุ่มพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 24 March 2013 1553
อนพัทย์ บุตรอากาศ กลุ่มสารสนเทศโลจิสติกส์ 24 March 2013 1971
ผกากรอง กาญจนะโยธิน ฝ่ายบริหารทั่วไป 24 March 2013 1512
นันท์ บุญยฉัตร กลุ่มส่งเสริมโลจิสติกส์องค์กร 24 March 2013 2941
พยงค์ รุ่งเรือง ฝ่ายบริหารทั่วไป 24 March 2013 1537
สิทธิชัย ศรีสนิท กลุ่มสารสนเทศโลจิสติกส์ 24 March 2013 1846
อนุรัตน์ เกิดวิชัย กลุ่มสารสนเทศโลจิสติกส์ 24 March 2013 2221
เจษฏา ถาวรศักดิ์ กลุ่มนโยบายและประสานเครือข่าย 24 March 2013 37978
อานนท์ คุ้มสังข์ กลุ่มนโยบายและประสานเครือข่าย 24 March 2013 1440
วรรธนะ เรืองสำเร็จ กลุ่มพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 24 March 2013 1433

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก