Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

February 2018
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
March 2018
S M T W T F S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Display # 
Title Hits
GLI หนังสือเอกสารและสื่อสารสนเทศ กลุ่มสารสนเทศโลจิสติกส์ 1226
GLI-BOOK-BOL หนังสือของสำนักโลจิสติกส์ เก็บที่ตู้ A01U 1266
GLI-BOOK-COM หนังสือคอมพิวเตอร์ เก็บที่ตู้ A02U 1369
GLI-BOOK-ENG หนังสือภาษาอังกฤษ เก็บที่ตู้ A02U 1132
GLI-BOOK-GEN หนังสือทั่วไป เก็บที่ตู้ A01L 934
GLI-BOOK-LKN หนังสือโลจิสติกส์ ของ ดร. คำนาย อภิปรัชญาสกุล เก็บที่ตู้ A01L 2140
GLI-BOOK-LSC หนังสือโลจิสติกส์และชัพพลายเชน เก็บที่ตู้ A01L 1697
GLI-FILE-ERP โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) ในการจัดการและบูรณาการข้อมูลเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล เก็บที่ตู้/ชั้น A09U, A09L, A010U 964
GLI-FILE-LPI โครงการศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์ (Logistics Service Information Center : LSIC) เก็บที่ตู้/ชั้น A05U, A05L 1062
GLI-FILE-NSW-IEE โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการออกหนังสือรับรองการนำเข้าอิเล็กทรอนิกส์ แบบไร้กระดาษ สำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการเชื่อมโยง ผ่านระบบ National Single Window รองรับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เก็บที่ตู้/ชั้น A08U 764
GLI-FILE-NSW-MIN โครงการพัฒนาระบบออกใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรและใบอนุญาตนำแร่เข้าในราชอาณาจักรเพื่อรองรับการเชื่อมโยง National Single Window เก็บที่ตู้/ชั้น A08U 833
GLI-FILE-TBH โครงการส่งเสริมการใช้และเชื่อมโยงระบบ Backhauling ของภาครัฐและเอกชน เพื่อลดสัดส่วนการวิ่งรถเที่ยวเปล่า เก็บที่ตู้/ชั้น A03U 883
GLI-FILE-WMS โครงการส่งเสริมการใช้ระบบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ WMS, DRP เก็บที่ตู้/ชั้น A07U 960
GLI-FILE-XML โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเชื่อมโยงธุรกรรมระหว่างองค์กรในโซ่อุปทานเป้าหมาย เก็บที่ตู้/ชั้น A07L 862
GLI-FILE-ZIA โครงการบูรณาการงานระหว่างกระทรวงด้านการจัดการ Zoning พื้นที่เกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป เก็บที่ตู้/ชั้น A010U 888

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก